अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
मृत्युको सूचना फाराम २०७३-१२-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मृत्युको सूचना फाराम
सम्बन्ध विच्छेदको नमूना फारम २०७३-१२-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सम्बन्ध विच्छेदको नमूना फारम
विवाहको सूचना फारम २०७३-१२-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विवाहको सूचना फारम
जन्मको सूचना फारम २०७३-१२-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जन्मदर्ताको सूचना फारम
बसाई सराईको सूचना फाराम २०७३-१२-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बसाई सराईको सूचना फाराम
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३ , २०७३-११-०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३
बहुक्षेत्रिय पोषण योजना सम्बन्धि प्रगति विवरण २०७३-११-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बहुक्षेत्रिय पोषण योजना सम्बन्धि प्रगति विवरण
बहुक्षेत्रिय पोषण योजना जिल्लाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४ श्रावण -पौषसम्म २०७३-१०-११ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बहुक्षेत्रिय पोषण योजना जिल्लाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४ श्रावण -पौषसम्म
लैंङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति २०७२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लैंङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति २०७२
आ.ब. २०७१/०७२ को वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठि २०७२-१२-१६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब. २०७१/०७२ को वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठि
आ.व. २०७२/२०७३ को तेस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७३-०७-०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई
सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन तेस्रो चौमासिक २०७१/०७२ २०७२-०५-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनवाई
सार्वजनिक सुनुवाई दोस्रो चौमासिक कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७१/२०७२ २०७१-२०७२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई
सार्वजनिक सुनुवाई, प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन, २०७१।०७२ २०७१-०७२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई
६६ गा.वि.स.को न्यूनतम शर्त मापन मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७१-०७२ २०७३-०६-१९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
६६ गा.वि.स.को न्यूनतम शर्त मापन मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७१-०७२
जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४ २०७३-०५-१५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४
जिल्ला विकास योजना २०७२/०७३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना २०७२/०७३
वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन आ.ब. २०७२/०७३ २०७३-०५-१५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन आ.ब. २०७२/०७३
आवधिक जिल्ला विकास योजना, पर्सा (२०७२/२०७३ – २०७६/२०७७) २०७३-०५-०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना, पर्सा (२०७२/२०७३ – २०७६/२०७७)
जिल्ला विपद व्यवस्थापन योजना, पर्सा २०७१ — २०७५ २०७३-०५-०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विपद व्यवस्थापन योजना, पर्सा
२०७१ — २०७५

Skip to toolbar