घटना दर्ता

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले घरमै बसेर घटना दर्ता (जन्म दर्ता) फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। जन्म दर्ता गरेपछि अन्य दर्ता ( मृत्यु, विवाह, बसाँर्इ सरार्इँ तथा सम्बन्धविच्छेद ) गर्न गा.वि.स आउनु पर्नेछ|गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता संख्या बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद संख्या जम्मा दर्ता संख्या कैफियत फाइल
पु पु बसाई सराई दर्ता संख्या आएको दर्ता गएको दर्ता आएको सदस्य संख्या गएको सदस्य संख्या
पु पु
हरिहरपुरविर्ता () 26 32 3 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 82 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
हरिहरपुर () 91 137 2 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 266 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
हरपुर () 99 280 23 17 38 3 0 0 0 0 0 0 0 460 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
शंकरसरैया () 80 107 6 8 4 10 0 0 0 0 0 0 0 215 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
सोनवर्षा () 70 133 7 8 25 14 14 15 0 0 0 0 0 286 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
सेढवा () 80 90 5 11 39 1 2 1 0 0 0 0 0 229 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
सुर्जाहा () 40 79 10 20 32 1 1 1 0 0 0 0 0 184 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
सबैठवा () 38 42 3 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 97 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
सुवर्णपुर () 65 85 28 31 41 15 0 0 0 0 0 0 0 265 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
सुपौली () 60 60 6 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 153 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
स्लाईडर () 77 116 5 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 214 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
सखुवाप्रसौनी () 60 82 9 13 50 12 30 35 0 0 0 0 0 291 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
लालपर्सा () 20 28 5 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 63 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
लहावरथकरी () 28 25 5 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 70 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
लंगडी () 74 101 4 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 209 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
लखनपुर () 70 77 13 17 15 5 1 0 0 0 0 0 0 198 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
रामनगरी () 44 50 10 12 12 1 1 0 0 0 0 0 0 130 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
मुडली () 99 98 6 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 239 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
मिर्जापुर () 40 52 3 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 119 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
महुवन () 78 112 21 13 28 6 0 0 0 0 0 0 0 258 २०७२-०७३ को वार्षिक व्यक्तिगत घटनादर्ता डाउनलोड
Skip to toolbar